Translate

Søg

Indkaldelse til generalforsamling


Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening


Årets generalforsamling afholdes lørdag den 9. juni, klokken 13:00 på adressen:


Tårnvej 32, DK-7200 Grindsted


Ifølge vedtægterne følgende dagsorden.


1. Valg af stemme optællere.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Formanden aflægger beretning.
5. Kort orientering fra udvalg.
6. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. 2 Bestyrelsesmedlemmer
- Allan Snogdal er villig til genvalg
- Henrik Plagborg er villig til genvalg
b. Suppleant - Christian Flamand er villig til genvalg.
c. Revisor - Christian Sauer er villig til genvalg.
9. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
10. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.


Kandidater til bestyrelsesposter skal meddele deres kandidatur senest 14 dage før
generalforsamlingen, vedhæftet en kort beskrivelse af deres baggrund, og mål for arbejdet i
DMKFs bestyrelse.


Indsendte forslag og kandidater publiceres på hjemmesiden 8 dage før forsamlingen.