Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Afholdes lørdag den 26. oktober 2019 kl. 13.00 på Sandholmgård, Ellebækvej 11, DK-3460 Birkerød

 • med følgende dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af stemmeoptællere.

 2. Valg af dirigent.

 3. Valg af referent.

 4. Formanden aflægger beretning.

 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 6. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)

 7. Valg af:

  1. 1 Bestyrelsesformand – Jesper Vilhelmsen er villig til genvalg

  2. 4 Bestyrelsesmedlemmer (se nedenfor)
   heraf 2 for en periode af 2 år og 2 for en periode af 1 år.

   1. Allan Snogdahl er villig til genvalg

  3. 1 Suppleant.

   1. Christian Flamand er villig til genvalg.

  4. 1 Revisor.

   1. Christian Sauer er villig til genvalg

 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

 9. Eventuelt.

Som meddelt på den ekstraordinære generalforsamling 25. august 2019 træder denne ekstraordinære generalforsamling i stedet for den ordinære, der skulle have været afholdt senest uge 24.
Den siddende bestyrelse har fritstillet sig selv, så alle bestyrelsesposter er på valg ved denne forsamling.

Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 25. august 2019, varetages kassererposten fremover ikke nødvendigvis af et bestyrelsesmedlem, men bestyrelsen kan vælge et medlem udenfor bestyrelsen til at varetage posten. Dette skete for at sikre kontinuitet på posten, uafhængigt af bestyrelsesvalg.

Kandidater til bestyrelsesposter (herunder formandsposten) opfordres til at meddele deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen, vedhæftet en kort beskrivelse af deres baggrund og mål for arbejdet i DMKFs bestyrelse. Modtagne kandidaturer og beskrivelser skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette skal ske på foreningens hjemmeside, eventuelt også pr. email eller pr. brev til medlemmerne. Hvis der inden fristens udløb ikke er opstillet det nødvendige antal kandidater, vil opstilling til bestyrelsen kunne foregå på selve generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Opstillinger til bestyrelsesposter, samt evt. forslag sendes til formanden Jesper Vilhelmsen
(Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), der kvitterer for modtagelsen.

Vedr. evt. fuldmagt – Vedtægternes §9 stk 4:
Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig nærværelse, eller ved indsendelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.

Fuldmagten skal udformes som en liste, der angiver, hvorledes fuldmagtsgiver ønsker at stemme til dagsordenens enkelte punkter.
Fuldmagt kan således ikke overdrages til et andet medlem og heller ikke gives som en generel og uspecificeret fuldmagt.
Fuldmagten skal være bestyrelsen (fortrinsvis formanden - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) i hænde senest 48 timer før generalforsamlingens start.
Det skal anføres i referatet fra generalforsamlingen, hvilke medlemmer, der indsendte fuldmagt.

_____________________________________________________________________________________________

Foreningen er vært ved en øl eller sodavand, og der er rigeligt med kaffe på kanden.

Vel mødt !

På bestyrelsens vegne

Ole Willumsen
Medlemssekretær

Adressen er

Sandholmgård

Ellebækvej 11

3460 Birkerød

 Årsregnskab DMKF butik kan ses her

Årsregnskab DMKF kan ses her

Referatet kan læses her