Vedtægter for Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening:

§ 1. Foreningens navn

 1. Foreningens navn er Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening, forkortet DMKF.
  I international sammenhæng kan foreningens navn oversættes til Danish Historic Military Vehicle Association, forkortet DHMVA.

§ 2. Foreningens formål

 1. Foreningens formål er, at bevare og udbrede interessen for militærkøretøjer af enhver art og til disse hørende udstyr, samt at skabe kontakt mellem medlemmerne til gensidig støtte ved restaureringsprojekter og lignende.

§ 3. Medlemskab.

 1. Som medlemmer kan optages personer eller organisationer, som ejer eller interesserer sig for køretøjer som nævnt i § 2.
 2. Personer i medlemmets husstand kan, i forhold til lukkede foreningsarrangementer, betragtes som medlemmer under samme medlemsnummer og kontingent.
 3. Bestyrelsen kan, ved simpelt stemmeflertal, afslå at imødekomme en begæring om optagelse i foreningen. Bestyrelsens afgørelse er i så henseende endelig.
 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller medlemssekretæren. Overdragelse af medlemskab til andre eller tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted.
 5. Foreningens medlemmer arbejder alle vederlagsfrit.

§ 4. Medlemsforpligtelser.

 1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de indeholdte bestemmelser i foreningens vedtægter.
 2. Medlemmer der handler i strid med foreningens vedtægter eller som skader foreningens formål og renommé, kan af bestyrelsen enstemmigt besluttes ekskluderet. En eksklusion kan af vedkommende appelleres til den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
 3. Enhver agitation, politisk eller religiøs, ved foreningens arrangementer er forbudt og kan medføre eksklusion, jvf. stk 2.

§ 5. Kontingent.

 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for et år ad gangen.
 2. Bestyrelsen kan dog i årets løb forhøje kontingentet med indtil 10 %. Bestyrelsen kan endvidere foreskrive et administrationstillæg for optagelse af nye medlemmer
 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, på hvilke tidspunkter kontingentet forfalder, herunder for hvilken periode nye medlemmer betaler kontingent afhængig af tidspunktet for deres indmeldelse.
 4. Medlemmer under 18 år kan indrømmes nedsat kontingent.
 5. Ægtefæller eller samlevere, der begge ønsker medlemsskab og dermed stemmeret, kan hver især indrømmes nedsættelse til 3/4 kontingent. Der fremsendes i så fald kun et medlemsblad til adressen.
 6. Bestyrelsen træffer beslutning om, til hvilke priser biblioteker og andre foreninger m.v. kan abonnere på foreningens publikationer.

§ 6 Arrangementer.

 1. I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer som overholder myndighedernes forskrifter. Klubbens bestyrelse og løbsarrangør er berettiget til at undersøge køretøjerne og deres papirer, nummerplader m.v., for at kontrollere at forskrifterne er overholdt. Køretøjer der ikke overholder forskrifterne, kan udelukkes fra arrangementerne af bestyrelsen og/eller løbsarrangørerne. Undtaget herfra er køretøjer, som medtages til rent udstillingsbrug, d.v.s. "ikke kørende".
 2. I særligt grove tilfælde, eller hvis et medlem har gentagne bortvisninger fra arrangementer, kan bestyrelsen enstemmigt beslutte at ekskludere medlemmet, jvf. § 4.
 3. Medlemmerne skal altid sørge for, at evt. tilladelser og dispensationer er indhentet i fornødent omfang og kan dokumenteres på stedet.
 4. Brug af uniformer er tilladt ved klubbens arrangementer, i det omfang gældende lov tillader det, men kan forbydes, hvis løbsarrangøren ønsker det, eller arrangementets karakter kræver det.
 5. Våben, tilladte, såvel som deaktiverede og replikaer må kun medbringes hvor dette specifikt er angivet. Undtaget herfra, er fast kanonarmering påkampvogne, mobilt antiluftskyts og andre tilfælde hvor armeringen udgør en essentielt del af køretøjets originale silhouet. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen hvad der er tilladt.
 6. Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at foreningens formål og virke ikke bringes i miskredit eller latterliggøres. Medlemmerne skal stedse have tanke for at holde foreningens renommé i offentligheden i hævd.

§ 7. Bestyrelse.

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 4 medlemmer, samt formanden.
  Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at kun to af medlemmerne er på valg til en given generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen udpeger et medlem til at varetage posten som kasserer. Medlemmet behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
 3. Der vælges tillige en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens daglig arbejde, men har ingen stemmeret, så længe han/hun ikke har overtaget en plads i bestyrelsen. Suppleanten vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 1 år. Overtagelse af en plads i bestyrelsen ændrer ikke på valgperioden og den ledige plads skal genbesættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Suppleanten kan ikke erstatte formanden, men kun de øvrige bestyrelsesmedlemmer, da formanden er direkte valgt.
 4. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.
  Indkaldelse sker skriftligt, med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 med-lemmer er tilstede.
  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  Der føres referat i en til formålet anskaffet referatbog. Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer ved afslutningen af mødet. Referatbogen skal på forlangende kunne fremvises for foreningens medlemmer.
 5. Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
 6. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
  Der påhviler ikke foreningen nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
 7. I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen foreningens højeste myndighed.
 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af udvalg etc., hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

§ 8. Generalforsamlingen.

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden uge 14-24 med nedenstående dagsorden:
  1. Valg af stemmeoptællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Formanden aflægger beretning.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af:
   1. 1 Bestyrelsesformand, såfremt formanden er på valg
   2. 2 Bestyrelsesmedlemmer.
   3. 1 Suppleant (dette punkt er indsat ved generalforsamlingen i 2013).
   4. 1 Revisor.
  8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt.
 2. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgørelser her sker ved simpelt flertal for de forslag, der i overensstemmelse hermed, er forelagt generalforsamlingen.
 3. Undtaget for reglen om simpelt flertal, er afgørelsen om ændring af foreningens vedtægter og afgørelsen om ophævelse af foreningen, hvor der kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
 4. Til indkaldelse af ordinær generalforsamling kræves mindst 4 uger. Indkaldelsen publiceres på foreningens hjemmeside, eventuelt også pr. email eller pr. brev til medlemmerne.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette skal ske på foreningens hjemmeside, eventuelt også pr. email eller pr. brev til medlemmerne.
 5. Kandidater til bestyrelsesposter skal meddele deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen, vedhæftet en kort beskrivelse af deres baggrund og mål for arbejdet i DMKFs bestyrelse. Kandidaturer og beskrivelser skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette skal ske på foreningens hjemmeside, eventuelt også pr. email eller pr. brev til medlemmerne. Skulle det vise sig, at der inden fristens udløb IKKE er opstillet det nødvendige antal opstillere, vil valg til bestyrelsen kunne foregå på selve generalforsamlingen.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 9. Stemmeret.

 1. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede, dog ikke medlemmer under 18 år.
 2. Der kan kun afgives en stemme pr. medlemsnummer.
 3. Organisationer, firmaer og lign. der er indmeldt i foreningen, skal under stemmeafgivning navngives ved en person, der møder som repræsentant. Der kan ikke gives møde ved flere personer og der kan kun afgives en stemme på generalforsamlingen.
 4. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig nærværelse, eller ved indsendelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.
  Fuldmagten skal udformes som en liste, der angiver hvorledes fuldmagtsgiver ønsker at stemme til dagsordenens enkelte punkter.
  Fuldmagt kan således ikke overdrages til et andet medlem og heller ikke gives som en generel og uspecificeret fuldmagt.
  Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest 48 timer før generalforsamlingens start.
  Det skal anføres i referatet fra generalforsamlingen, hvilke medlemmer der indsendte fuldmagt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsen indstilling, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder formanden herom, med angivelse af forhandlingsemne(r).
 2. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser med hensyn til varsel m.v. som den ordinære generalforsamling.

§ 11. Regnskab. 

 1. Regnskabsåret går fra 1. marts til 28./29. februar

§ 12. Opløsning af foreningen.

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på en, i dette øjemed, indkaldt generalforsamling, har stemt herfor.
 2. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen med almindelig flerhed afgørelse om afvikling af foreningens midler og gæld.